Turda
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 12 IULIE  2017

CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE  VACANTE

MEDIC SPECIALIST - 1 post, durată nedeterminată,  Centru de zi si Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Condiții specifice de participare studii superioare în ramura de ştiinţă medicină, domeniul de licenţă sănătate, specializarea  medicină

ASISTENT MEDICAL PL - 1 post, durată nedeterminată,  Serviciul Cabinete medicale școlare

Condiții specifice de participare -     studii postliceale  în domeniul asistenței medicale,

 • minim 2 ani vechime în specialitate studiilor

 

EDUCATOR-  PUERICULTOR  -   1 post, durată nedeterminată,  Creșa nr. 5

Condiții specifice de participare      -   studii  liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau studii postliceale

 • specializare în ocupaţia de educator-educator puericultor;
 • vechime in specialitate de minim 1 an

INFIRMIERA- 1 post, durată nedeterminată,  Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare       - studii generale, profesionale sau liceale

                                                          -           cursuri in domeniul medico-social  

 

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată  nedeterminată, Centru de zi si Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Condiții specifice de participare -     studii generale, profesionale sau liceale

                                                                      

ÎNGRIJITOR– 1 post, durată  nedeterminată, Locuință protejată pentru adulti cu ușoară probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare -     studii generale, profesionale sau liceale

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 19 iunie-30 iunie 2017, orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 03-04 iulie 2017
 • proba scrisă se va susține în data de 12 iulie 2017, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografie /tematica pentru postul de medic specialist - Centru de zi si Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

   -  Legea 17/2000 privind protectia persoanelor varstnice

   -  Bazele medicinei de familie – Adrian Restian, Editura medicala, Bucuresti, 2002

            Vol 1- punct: 7.5, 7.6;

            Vol 2- punct: 5.6,7,8,13,16;

            Vol 3 punct:6,7,8,9,10,13,14,19,26,28,29,30,31,39;

 • Diagnostic şi tratament in practica medicala- L.M Tierney, J. Mc Phee, M.A. Papadakis, Ed. Științelor medicale, Bucuresti, 2001

          Patologia geriatrica- pg. 36-56

         Asistență terminală- pg. 86-96

         Patologia cardiacă- pg. 278-353

         HTA-pg. 353-372

         Patologia digestivă-pg. 446-531

         Patologia reumatologică - pg.659-706

         Patologia nefrologică- pg. 728-757

         Patologia urologicaă- pg. 757-789

         Patologia neurologică- pg. 789-841

         Patologia psihiatrică pg. 841-897

         DZ si hipoglicemia- pg. 961-999

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical Pl -Cabinete medicale școlare:

-      Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

-      Ordinul Ministerului Sănătății 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

               Anexele  nr. 4,5 şi 6

            Anexa 8b –Examenul dezvoltarii fizice:

 1. b) Examenul somatometric (antropometric)
 2. c) Fiziometria (măsurarea unor indicatori funcționali)

-     Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali-L. Titircă, vol II, Bucuresti, Ed. Viața medicală românească, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169

 • Puericultură şi pediatrie pentru asistenții medicali, Mihaela Vasile, Editura All, 2012

Cap.2 Creşterea si dezvoltarea(pag.11-pag.22)

      2.1.Noțiuni de creştere si dezvoltare

      2.2.Creşterea staturală

      2.3.Creşterea ponderală

      2.4.Dezvoltarea psihomotorie(de la 3 ani la adolescent pg.20-21)

      2.6.Indici de apreciere a creşterii si maturației

Cap.4 Afecțiunile copilului

               4.3.Afecțiuni carențiale(pag161-176)-4.3.1.Sdr. de malnutriție

                                                                         -4.3.2.Rahitismul carențial

                                                                         -4.3.3.Tetania

               4.4.Afecțiuni respiratorii(pag.190-198)-4.4.1.Amigdalitele

                                                                             -4.4.2.Astmul bronsic                                     

               4.6. Afecțiuni digestive(214-239)-4.6.1Sdr.diareic

                                                                    -4.6.2 Sdr.dureros abdominal

                                                                    -4.6.3 Parazitozele intestinale

               4.8.Afecțiunile renale(250-256)-4.8.1 Infecțiile de tract urinar

               4.9. Afecțiunile SNC(267-278) -4.9.1.Convulsiile si epilepsia infantile

                                                                  -4.9.2.Handicapul fizic si neuromotor

              4.10.Afecțiunile sângelui(278-288)-4.10.1Anemii

              4.11.Afecțiunile glandelor endocrine si bolile de nutriție(302-309)

                                  4.11.1 Diabetul zaharat

                                  4.11.2 Hipotiroidismul

                                  4.11.3 Hipertiroidismul

 

Bibliografia/tematica pentru postul de educator – puericultor –Creşa nr. 5

 • Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată si completată.
 • HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie anteprescolar -Sectiunea a IV a , Cap. III, art 53,54 şi
 • Ghidul pentru educatia timpurie a copiilor pana la 3 ani, Ministerul educatiei, Cercetarii si tineretului

pag 20-82, pag 89-94,pag 102-108

 

Bibliografia /tematica pentru postul de infirmieră- Cresa nr. 4 :

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice
 • Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

                          Norme tehnice _ privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private - Anexa 1 (Capitolele I-IV)

                         Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc–Anexa 3

                         Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat–Anexa 4

-   Ordinul 1101 /2016- Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare- anexa 4;

                         Precauţiunile standard- Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale-Anexa 4

 

Bibliografia pentru posturile de îngrijitor la domiciliu - Centru de zi şi Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu :

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 17 / 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Bibliografia pentru posturile de îngrijitor este - Locuință protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală:

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

                          Norme tehnice _ privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private - Anexa 1 (Capitolele I-IV)

                         Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc–Anexa 3

                         Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat–Anexa 4

  Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Certificatul de membru OAMMR, însoțit de avizul anual
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat

Proba scrisă se va susține în data de 12 iulie  2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 30 iunie 2017, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.