19
Sam, Ian
42 New Articles

Administrație
Typography

Miercuri, 28 martie 2018, la sediul Instituției Prefectului – Județul Cluj a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, la solicitarea Consiliului Județean Cluj transmisă cu adresa nr. 9448/23.03.2018, prin care s-a solicitat constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri de la Pata-Rât.

La ședință au participat un număr de 38 de membri, ședința fiind statutară.

A fost analizată solicitarea Consiliului Județean Cluj fiind adoptată cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru) Hotărârea nr.1 din 28.03.2018 pe care o redăm mai jos:

 

HOTĂRÂREA NR.1 din 28.03.2018

 

               Având în vedere:

 • adresa Consiliului Județean Cluj nr.9448/23.03.2018 prin care se solicită constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri Pata-Rât, completată prin adresa 9448/28.03.2018; 
 • raportul de expertiză tehnică a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât cf. Contractului nr.34019/208/2017, înaintat de Consiliul

Județean Cluj cu adresa nr. 6479/27.02.2018;

 • actul nr.840/26.03.2018 al Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean;
 • actul nr.4428/ 27.03.2018 al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.

               În conformitate cu:

 • prevederile art.2 lit.a, j; art.3; art.4, art.7; art.11; art.22 lit.a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile H.G. nr.557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc - art.2, art.4 alin.2, anexa nr.1 pct. 15 - poluări accidentale ale cursurilor de apă;
 • prevederile Ordinului comun al M.A.I. și M.M.P nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;

               În     temeiul     drepturilor     conferite     de     H.G.     nr.1491/2004     pentru        aprobarea

Regulamentului–cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul nr.336/10.02.2017 al Prefectului Județului Cluj, privind reactualizarea componenței acestei structuri;

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ reunit în ședință extraordinară în data de 28.03.2018

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1 Se constată că fenomenul de poluare accidentală provenit de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât Cluj, prin antrenarea unui debit de levigat/amestec de apă-levigat în pârâul Zăpodie îndeplinește condițiile unei „situații de urgență” așa cum este definită de art.2 lit. a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.

 Art.2 Consiliul Județean Cluj, în calitate de beneficiar al lucrării „Închiderea depozitului neconform de deșeuri Pata-Rât” va valorifica în regim de urgență soluțiile stabilite prin raportul de expertiză a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât (cf. contractului nr.34019/208/2017), înaintat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, prin adresa nr.6479/27.02.2018, astfel cum au fost concluzionate în actul înaintat de Consiliul Județean Cluj prin adresa nr. 9448/28.03.2018, cu respectarea normelor legale incidente în materie.

Art.3 Instituțiile statului cu atribuții în domeniu, respectiv:

 • Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj; 
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj;
 • Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Cluj;
 • N. Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa;
 • N. Apele Române - ABAST - Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;
 • Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj;
 • Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj;
 • Inspectoratul de Stat în Construcţii - Inspectoratul Regional în Construcţii Nord-

Vest

vor monitoriza în permanență, acțiunile și măsurile întreprinse de Consiliul Județean Cluj, urmărind respectarea tuturor reglementărilor legale incidente în materie, potrivit competențelor, în scopul stopării fenomenului de poluare accidentală de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât.

Art.4 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va acorda, prin Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluării accidentale, constituit prin ordinul Prefectului Județului Cluj nr.537 din 08.12.2017, tot sprijinul necesar Consiliului Județean Cluj și instituțiilor publice implicate în restabilirea stării de normalitate  la depozitul de deșeuri neconform de la Pata-Rât Cluj.

Art.5 Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj va fi informat despre situația de urgență apărută.

Art.6 Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, asigurat de Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului

Cluj.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ

PREFECT, Dr.ing. Ioan Aurel CHERECHEŞ

 

 

                                                                                                 

                                                                                   VICEPREŞEDINTE                                                               Inspector Șef al I.J.S.U. „Avram Iancu” Cluj                                                                     Col. Ioan MOLDOVAN           

 

 

Biroul de presă

29.03.2018

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh