27
Ma, Oct
82 New Articles

Administrație
Typography

                                                                       JUDETUL CLUJ                                                   decizii judet

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ

HOTĂRÂREA NR. 52 din 15 octombrie 2020

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității si de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Cluj, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-COV-2, pe teritoriul județului Cluj la data de 14.10.2020, realizată la nivelul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj

Luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul județului Cluj, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, În conformitate cu prevederile:

> Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

> pct. 62 din anexa nr. I la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 49 din 13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;

> Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;

> Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

> Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

> O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

> H.G.R. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului—cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

Ținând seama de Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 336/10.08.2017, completat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 148/2020 și Ordinul Prefectului Județului Cluj nr.202/2020,

Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică Cluj-Napoca privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Cluj cu nr. 12460/15.10.2020, potrivit căreia rata de incidență la nivelul județului Cluj este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv de 1,81/1000 locuitori;

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ

reunit în ședință extraordinară în data de 15 octombrie 2020

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În aplicarea prevederilor art. 1 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este obligatorie pe raza județului Cluj, purtarea măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 1 din Anexa nr. 2 H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este obligatorie, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școli (măsura devine aplicabilă unităților administrativ teritoriale cuprinse Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre).

 • În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 2 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise (măsura devine aplicabilă unităților administrativ teritoriale cuprinse anexa 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre).
 • În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 2 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 administratorii/proprietarii spațiilor publice deschise stabilite potrivit alin. 1, afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective.

Art. 3. În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a-și organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Art. 4. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este interzisă participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.

Art. 5. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 12 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

Art. 6. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

Art. 7. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 14 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

Art. 8. În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este suspendată activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

Art. 9. În aplicarea prevederilor art. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art. 10. În aplicarea prevederilor art. 2 alin. 1 pct. 1 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Art. 11. Având în vedere că rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la nivelul judetului Cluj, este mai mare de 1,5 / 1000 de locuitori se dispune, începând cu data 15.10.2020, pe o perioadă de 14 zile, pentru unitățile administrativ -teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (unde incidența cumulată a

 

 

cazurilor în ultimele 14 zile este \mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

 1. în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 2. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.
 3. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.
 4. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 5. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

 în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 și pct. 6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-știinșific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj.

Art. 12. Se dispun, începând cu data 16.10.2020 pe o perioadă de 14 zile, pentru unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

 1. în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, organizarea și desfățurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă.
 2. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă.
 3. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.
 4. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, pentru operatorii economici prevăzuți la art. 12 lit. b) și c) se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
 5. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 6. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.
 7. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 și pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Art. 13. (1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 2, 3, 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, Direcția de Sănătate Publică Cluj, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în Hotărârea Guvernului nr.

865/2020.

 • Calculul zilnic se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reședința în localitatea de referință, comunicată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structura teritoriala județena Cluj, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin structura teritorială județeană, este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

 

 • La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele.

Art. 14. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 15. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare acesteia stabilite prin Hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj se abrogă.

Art. 16. Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj și celor interesați se încredințează Secretariatul

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 41 voturi pentru (membri prezenți 41 )

Anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Județean Cluj pentru Situații de Urgență nr. 52 din 15 octombrie 2020

Lista unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori

Nr. Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Rata incidentă

1.

CLUJ-NAPOCA

2.18

2.

DEJ

2.10

3.

TURDA

0.76

4.

CAMPIA TURZII

1.76

5.

HUEDIN

0.95

6.

AGHIRESU

0.61

7.

AITON

1.99

8.

ALUNIS

0.00

9.

APAHIDA

1.59

10.

ASCHILEU

0.00

11.

BACIU

1.79

12.

BAISOARA

0.00

13.

BELIS

0.79

14.

BOBALNA

0.00

15.

BONTIDA

0.83

16.

BORSA

1.52

17.

BUZA

0.00

18.

CAIANU

0.85

19.

CALARASI

0.00

20.

CALATELE

O. 41

21.

CAMARASU

0,74

22.

CAPUSU MARE

0.34

23.

CASEIU

1.47

24.

CATINA

1.17

25.

CEANU MARE

0.27

26.

CHINTENI

1.75

27.

CHIUIESTI

O.41

28.

CIUCEA

0.00

29.

CIURILA

0.00

30.

COJOCNA

0.48

31.

CORNESTI

0.00

32.

CUZDRIOARA

2.33

33.

DABACA

1.47

34.

FELEACU

1.69

35.

FIZESU GHERLII

0.76

36.

FLORESTI

2.75

37.

FRATA

0.00

38.

GARBAU

0.45

39.

GEACA

0.00

40.

GILAU

2.21

41.

IARA

0.00

42.

ICLOD

1.17

43.

IZVORU CRISULUI

1.35

44.

JICHISU DE JOS

0.00

45.

JUCU

1.91

46.

LUNA

1.29

47.

MAGURI-RACATAU

0.86

48.

MANASTIRENI

0.00

49.

MARGAU

0.00

50.

MARISEL

0.66

51.

MICA

0.56

52.

MIHAI VITEAZU

0.17

53.

MINTIU GHERLII

2.61

54.

MOCIU

2.50

55.

MOLDOVENESTI

0.94

56.

NEGRENI

O. 43

57.

PALATCA

0.00

58.

PANTICEU

0.00

59.

PETRESTII DE JOS

2.04

60.

PLOSCOS

0.00

61.

POIENI

0.42

62.

RASCA

0.00

63.

RECEA-CRISTUR

0.00

64.

SACUIEU

2.80

65.

SANCRAIU

1.94

66.

SANDULESTI

0.00

67.

SANMARTIN

0.00

68.

SANPAUL

0.45

69.

SAVADISLA

0.25

70.

SUATU

0.00

71.

TAGA

1.16

72.

TRITENII DE JOS

1.76

73.

TURENI

0.00

74.

UNGURAS

0.00

75.

VAD

1.02

76.

VALEA IERII

1.09

77.

VIISOARA

0.33

78.

VULTURENI

0.72

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Comitetului Județean Cluj pentru Situații de Urgență nr. 52 din 15 octombrie 2020

Lista unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori

Nr. Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Rata incidentă

 

GHERLA

4.24

 

CATCAU

7.55

 

SIC

4.36

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh