29
Mie, Iun
34 New Articles

Anunțuri
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

APEL DE SELECȚIE

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR

Anunţă lansarea în perioada 10.04.2018 – 10.05.2018

 

Măsura M6/6A - SPRIJINIREA   INTREPRINDERILOR

NON-AGRICOLE

 

Data publicării: 10.04.2018

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M6/6A – 2/10.04.2018

Data lansării apelului de selecție: 10.04.2018

Data limită de depunere a proiectelor: 10.05.2018

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Biroul GAL POARTA APUSENILOR în intervalul orar 11:00-15:00 de luni până vineri.

Fondul disponibil pentru această sesiune: 156.658,9 EURO.

 

                       INTENSITATEA SPRIJINULUI

                        90% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

                       VALOAREA SPRIJINULUI

                       Maxim 50.000 euro/proiect

 

 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

 

        Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici neagricole existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

        Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole pe teritoriul GAL Poarta Apusenilor.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul M6/6A, în funcție de forma de organizare sunt:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici neagricole existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

•          Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole pe teritoriul GAL Poarta Apusenilor.

Atenție! În cadrul măsurii, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

  • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
  • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

 

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.

 

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, se vor respecta prevederile art.4 din Legeanr. 346/2004.

 

Intreprinderile autonome, intreprinderile partenere și intreprinderile legate sunt definite la art. 4 din Legeanr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 4 al Legii nr. 346/2004.

 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legiinr. 346/2004.

 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legiinr. 346/2004.

 

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.

Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru încadrarea în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică.

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

•          să fie persoană juridică română;

  • să aibă capital 100% privat
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

 

Solicitantul trebuie să-și însușească în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF.

 

Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.LUI

 

        Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți.

         Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în cadrul măsurii;

 Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare prezentate în cadrul Anexei 3 sau Anexei 4.

Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse in cadrul Anexei 3 sau Anexei 4– maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

         Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul acoperit de GAL Poarta Apusenilor;

Se va verifica dacă investiția  se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente de peteritoriul GAL.

Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ.

și Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/folosință asupra imobilelor care stau la baza investiției.

         Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

Se va verifica Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ și anexele aferente acestora.

 

        Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

Se verifică Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte Intreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

 

        Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR.

 

       Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, care poate fi consultat accesând pagina de internet http://www.galpa.ro/

Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR

Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania 
Telefon: +40 721 981 961

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

De asemenea anunțăm disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Pin It