27
Lun, Iun
38 New Articles

Anunțuri
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 MUNICIPIUL TURDA

MUZEUL DE ISTORIE TURDAmuzeu turda

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 02 APRILIE 2019, ORELE 11,00

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE:

 

 

 • MUZEOGRAF S/I           - 1 post, durată determinată – Compartiment muzeologie şi gestiune  colecţii

               Condiţii specifice de participare  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă istorie

                                                           - minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului         

 • REFERENT SPECIALITATE S/III  - 1 post, durată determinată – Compartiment marketing cultural şi PR

               Condiţii specifice de participare   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental Ştiinţe Umaniste şi Arte

                                                            - minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului         

 

            Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 18 – 22 martie 2019, ora 12
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 25 - 27 martie 2019
 • proba scrisă se va susţine în data de 02 aprilie 2019, orele 11,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Bibliografie pentru postul de muzeograf :

 1. Legea nr. 311/2003, a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. OG nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, actualizată;
 4. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 5. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Bucureşti, 1998;
 6. Mihai Bărbulescu, Studiu monografic, Turda, 1994;
 7. Mihai Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, vol. I, Cluj-Napoca, 1987.
 8. Mihai Bărbulescu, Arheologia azi, în România, Editura Idea Designand Print, Cluj-Napoca, 2016.
 9. Bărbulescu, Arta Romană la Potaissa, Editura Academiei Române, București, 2015.
 10. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998;
 11. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1997

Bibliografie pentru postul de referent de specialitate:

 1. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, a cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

            Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 22 martie 2019, orele 12. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

            Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

 

Primar

Cristian Octavian Matei

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat

Carmen Kollar  - şef birou RU

Pin It