04
Ma, Aug
31 New Articles

Anunțuri
Typography

GRĂDINIŢA CU P.P. “DR.ION RAŢIU” TURDA cu sediul în: loc. Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 71, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. post muncitor intretinere286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului – muncitor de întreţinere 1/2  post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: medii

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 11.12.2019, ora 10, la sediul Str. Dr.Ion Ratiu nr.71

Proba practică:- data de 12.12.2019, ora 13, la sediul Str. Dr.Ion Ratiu nr.71

Proba de interviu:- data de 12.12.2019, ora 15 la sediul Str. Dr.Ion Ratiu nr.71

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  06.12.2019, la sediul unităţii.

Date contact: e- mail - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  tel.0264312039

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

l . cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

  1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  3. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  6. curriculum vitae.

In cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, si este declarat admis, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia :

l . LEGEA nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

  1. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
  2. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;
  3. Întreținere și reparații la instalații sanitare, apă, canalizare;
  4. Cartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriță și C. Alexa - Editura Tehnică.

DIRECTOR,

Prof. Crina-Maria RĂDUTIU

Pin It