08
Joi, Dec
34 New Articles

Anunțuri
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Școala Gimnazială „Mihai  Viteazul” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor școală, personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. 

Dosarele vor fi depuse până în data de 10.02.2022, ora 14,00, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Câmpia Turziii, Str . G. Barițiu, nr.57 telefon 0264/368134, persoana de contact – Furdui Maria -secretar

Concursul va fi organizat potrivit următorului calendar:                   

Proba scrisă-  17.02.2022 , ora 9.00 la sediul unității

Proba practică-  17.02.2022 , ora 12.00 la sediul unității

      Proba de interviu -17.02.2022, ora 14.00 la sediul unității

Dosarul de concurs va cuprinde:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității de învățământ;
 2. cartea de identitate, certificat naștere, certificat căsătorie - original și copie;
 3. acte de studii - original și copie;
 4. carnetul de muncă, raport REVISAL, adeverințe care să ateste vechimea în muncă (după caz) - original și copie;
 5. cazier judiciar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu mențiunea Apt pentru angajare post îngrijitor școală- eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. aviz psihologic;
 8. curriculum vitae;
 9. opis în două exemplare care să cuprindă documentele depuse în dosar

NOTĂ: Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus,

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 1. studii medii;
 2. vârsta minimă 18 ani;
 3. disponibilitate de a lucra în program flexibil in functie de necesitate;

Tematica :

Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.

Noţiuni fundamentale de igienă.

Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

Bibliografie:

 1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,cu actualizările ulterioare

 

Director,

Prof. Dr. Pașc Daniela

Pin It