16
Mie, Ian
39 New Articles

Anunțuri
Typography

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 12 IULIE 2016, ORELE 11:00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE:

 

1. Consilier I/superior - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului

Condiţiile specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti

prim-turda-nou

 

- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

2. Referent III/superior - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului

Condiţiile specifice:

- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

3. Consilier I/superior - Serviciul dezvoltare publică şi investiţii

Condiţiile specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

4. Consilier I/asistent - Serviciul dezvoltare publică şi investiţii

Condiţiile specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.

- proba scrisă se va susţine în data de 12 iulie 2016, orele 11:00

- proba de interviu se va susţine în data de 14 iulie 2016, orele 09:00

Acte necesare la dosar:

  • formularul de înscriere
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • cazierul judiciar
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 29 iunie 2016, orele 15:00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.