27
Lun, Iun
38 New Articles

Turda
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE

Nr. 748 din 28.04.2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Turda în ședință extraordinară cu convocare de îndată - online

Primarul Municipiului Turda;

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, art. 134, alin. 4, art. 134, alin. 5 și art. 135, alin. I din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și comletările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. I lit. b din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Adłninistrativ, cu modificările și comletările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Se convoacă, de îndată, Consiliul Local al municipiului Turda în ședință extraordinară pentru data de 29 aprilie 2022, ora 11.00, vineri, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind online, prin intermediul platformei de videoconferință Cisco Webex, cu transmitere din sala tehnică a Primăriei Municipiului Turda, sau prin utilizarea oricăror mijloace electronice de comunicare conform art. 26, alin. 1 și art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare al CL Turda (în caz de necesitate), conform proiectului ordinii de zi atașat prezentului înscris, care face parte integrantă din acesta, consilierii putând formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi (proiecte de hotărâre, referate, rapoarte etc.) pot fi consultate de membrii Consiliului Local al municipiului Turda la sediul primăriei municipiului Turda, fiindu-le puse la dispoziție de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale, acestea urmând a fi transmise pe grupul Consiliul Local Turda creat pe aplicația de mesagerie electronică WhatsApp, pe adresele de email ale consilierilor locali și postate pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale Turda.

Art. 3. Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I (buget — finanțe, prognoze economice), comisiei de specialitate nr. 2 (administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare), comisiei de specialitate nr. 3 (urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului și investiții), comisiei de specialitate nr. 4 (muncă și protecție socială, protecția copilului, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, culte, minorități) și comisiei de specialitate nr. 5 (învățământ, cultură, sănătate, tineret, sport și turism), avizele comisiilor urmând a fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale cel târziu până la momentul începerii ședinței Consiliului Local Turda.

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și membrilor Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet wwwww.primariaturda.ro.

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA NR. 748/28.04.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE (online) CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A

CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA

DIN DATA DE 29 APRILIE 2022

- ORA 11,00 -

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Turda, UAT Comuna Călărași, UAT Comuna Moldovenești și UAT Comuna Tureni, precum și a Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului „Achiziția de mijloace de transport public-autobuze electrice în cadrul parteneriatului Turda-Călărași-Moldovenești-Tureni”

 • inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC la nivelul Municipiului Turda

 • inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului „Elaborarea și transpunerea în format digital a Planului Urbanistic General al Municipiului Turda”

 • inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului ''Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal „NUCLEU 111 TURISM URBAN ÎN MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ” - inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal „CARTIER TURDA NOUĂ DIN MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL

CLUJ”

 • inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal „ZONA PIAȚA ROMANĂ DIN MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ” - inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal „Coridor de mobilitate Axa Est-Vest, municipiul Turda, județul Cluj”
 • inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare pentru depunerea proiectului „Reactualizarea și transpunerea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Turda”

 • inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Municipiului Turda la Ocolul Silvic Șoimul Arieș Regie Autonomă , aprobarea semnării contractului de asociere, precum și a Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic.

- inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

4. Probleme ale Serviciului Administrație Publici Locală;

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 04.05.2022, inițiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh