04
Lun, Mar
13 New Articles

Anunțuri
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Colegiul Tehnic Dr. Ioan Rațiu Turda, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011, Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioarepe perioadă nedeterminată, în data de 20 ianuarie 2017, ora 9-proba scrisă și în data de  20 ianuarie ora 12 - proba practică, urmată de interviu.

Locul de desfăşurare al concursuluieste sediul unităţii şcolare, str. Aurel Vlaicu nr. 3

 Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 13 ianuarie 2017, ora 12.00 la  Secretariatul unităţii şcolare, tel: 0264316398.

Conţinutul dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă;

i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de secretar:

Condiţii generale :

•să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

•să cunoască limba română, scris şi vorbit;

•să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

•să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

•să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

•să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

•să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice:

-Studii superioare cu diplomă de licenţă (vechime minim 3 ani în specialitatea postului);

-cunoştinţe operare PC (MS Office, Excel, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate;

-Cunoştinţe privind Metodologia de mişcare a personalului didactic;

-Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

-Cunoştinţe privind încadrarea personalului;

-Cunoştinţe de arhivare a documentelor;

-Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;

-Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

-Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică);

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Activități desfășurate

Data

Interval orar

Depunerea dosarelor

30 decembrie 2016 -13 ianuarie 2017

Ora 12

Selecţia dosarelor

13 ianuarie 2017

Ora 13

Afişarea dosarelor admise

13 ianuarie 2017

Ora 14

Contestaţii dosare

13 ianuarie 2017

Ora 14-16

Soluţionare contestaţii

16 ianuarie 2017

Ora 12

Proba scrisă

20 ianuarie 2017

Ora 9

Proba practică

20 ianuarie 2017

Ora 12

Interviul

20 ianuarie 2017

După proba practică

Afişarea rezultatelor finale

23 ianuarie 2017

Ora 9

Depunerea contestaţiilor

23 ianuarie 2017

Ora 10-12

Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

23 ianuarie 2017

Ora 13

 

Informaţii suplimentare la secretariatul unităţii: telefon: 0264316398.

 

Director,

Prof. Paşc Daniela

 

 

 

 

Pin It