28
Lun, Noi
34 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIEconsiliul local

Nr. 327 din21.05.2021

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 27.05.2021 ora 13,00.

Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de spectacole “Mircea Mihășan” din cadrul Palatului Cultural Ionel Floașiu Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 

            1.Depunerea de către D-na Iușca Anca Andreea a jurământului de consilier local al municipiului Câmpia Turzii.

            2.Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Public Poliția Locală Câmpia Turzii pentru anul 2019-2020.

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și  al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2020.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Câmpia Turzii 2021-2027.”

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și locuințe din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii.

6.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 5 din 12.12.2013.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuinței pe un teren atribuit în temeiul legii 15/2003.

8.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 17988 mp. situat pe strada Ialomiței, nr. 2-14, municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui teren aflat în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, atribuit în temeiul legii 15/2003, către proprietarul construcției edificată pe acest teren.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE TEREN „OBOR„ ÎN VEDEREA RELOCĂRII PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI DE MĂRFURI.”

11.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului Operativ cu Activitate Temporară pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență și desemnarea agentului de inundații, la nivelul municipiului Câmpia Turzii.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui număr de 13 autorizații taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi și declanșarea procedurii de atribuire a celor 13 autorizații taxi.

13.Proiect de hotărâre  privind aprobarea programului anual al Municipiului Câmpia Turzii de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005, Legii 82/2001 și a  Legii nr. 69/2000   privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul 2021.

            14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei  de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse  în baza Legii nr.69/2000 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități sportive de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii.

            15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei  de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse  în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în vederea obținerii fondurilor nereambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii.

            16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei  de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse  în baza n baza O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, în vederea obținerii fondurilor nereambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii.

            17.Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2020 privind stabilirea componenței Comisiei sociale de analiză pentru verificarea și analizarea dosarelor depuse, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, modificată prin Hotărârea nr. 223/17.12.2020.

18.Proiect de hotărâre de aprobare a stabilirii salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpia Turzii și serviciilor publice de interes local.

            19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpia Turzii și al serviciilor publice de interes local.

20.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 28.05.2021.

21.Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de Zi a ședinței A.G.A. din data de 28.05.2021.

            22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2020 la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

            23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2020 la Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

            24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2020 la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A

            25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Local Câmpia Turzii S.R..L. pe anul 2021.

            26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2021.

            27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pe anul 2021 .

            28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2021.

  1. Diverse.

 

 

 

 

 

                       

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh