30
Ma, Noi
29 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Începând cu data de 25.10.2021, se preiau cererile în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie.
Cererile se pot ridica de la: ajutoare incalzire
 sediul Primăriei, str. Laminoriștilor nr. 2
 sediul Direcției de Asistență Socială Câmpia Turzii, str.1 Decembrie nr. 1918, nr. 4
INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 0264-366396- Direcția de Asistență Socială Câmpia Turzii
Cererile se depun completate, împreună cu actele doveditoare la sediul Direcției de Asistență Socială, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, după următorul orar:
luni- joi 8- 10 și 12- 15
vineri 10-12
Cererile se pot depune pâna la data de 20.11.2021, pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022
Până în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna urmatoare depunerii cererii pâna la sfârșitul sezonului rece.
Orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia se comunică, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere.
NECESARUL DE ACTE DOVEDITOARE CARE TREBUIE ANEXATE CERERII, DUPĂ CAZ:
1. Acte doveditoare privind componeța familiei:
 copie după actul de identitate al membrilor familiei; soţul, soţia, copiii, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună şi sunt înscrise în cartea de imobil, (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutoru),
 copii după certificatele de naştere ale membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani.
 copie după certificatul de deces al soţului/soţiei – după caz.
 copie după hotărârea judecătorească (divorţ, stabilire domiciliu minori, tutelă) sau hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind plasamentul– după caz.
2. Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
 adeverinţă de venit cu salariul net și OBLIGATORIU valoarea tichetelor de masă sau să se specifice neacordarea lor, precum şi dacă acestea sunt incluse în salariul net, pentru toţi salariaţii familiei, care au calitatea de angajat
 copie cupon pensie de orice tip, după caz, (se vor declara toate pensiile fară excepţie).
 copie cupon indemnizație şomaj și decizie acordare drept , după caz
 copie cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, 3 – 7 ani, respectiv copie dupa decizia de punere în plată / extras de cont bancar cu suma primită în acest sens
 copie cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap/ copie certificate încadrare în grad de handicap/ extras de cont- după caz
 alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare/ hotărâre de plasament;
 acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.
 adeverință ANAF pentru cei care nu realizează venituri supuse impozitului;
 declarație unică pentru persoanele care dețin PFA;
 adeverinţă şi fişă de calcul de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Câmpia Turzii, pentru toţi membrii majori ai familiei.
 orice alt act doveditor care atestă venitul obținut- după caz
 declaraţie privind alte venituri realizate, după caz
3.Acte privind bunurile mobile și imobile deținute
 certificat fiscal Taxe si Impozite pentru toti membrii majori din familie înscriși în cerere.
 copie talon și carte identitate pentru proprietarii de autoturism/motocicletă.
4.Alte acte doveditoare
 pentru ajutorul de încălzire/supliment a locuinţei cu gaze naturale – copie factură gaze naturale
 pentru ajutorul de încălzire/supliment a locuinţei cu energie electrica –copie factură energie electrică
In situația în care pe factură apare înscrisă altă persoană decât titularul cererii, calitatea de persoana îndreptățită se va proba după cum urmează:
 chiriaș: contract de închiriere valabil la data depunerii cererii;
 comodatar: contract de comodatc, valabil la data depunerii cererii;
 concesionarul: contract de concesiune valabil la data depunerii cererii;
 împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
 etc., după caz
Important: - extras de cont pe numele titularului cererii pentru situația în care solicit supliment pentru lemne;
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE/SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola
Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzii
Terenuri /animale și/sau păsări
Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social, alocatiei pentru sustinerea familiei si ajutorului pentru incalzirea locuintei.
IMPORTANT!
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția următoarelor categorii de venituri:
alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) b)și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 (2)și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;
veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.
sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
 
 
Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh