16
Ma, Iul
2 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail image

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

- cunoasşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sanătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni  cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public;

- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

- are studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
- a absolvit cursuri/programe de formare profesională specifice funcţiei de administrator public

( de preferinţă master în administraţie publică)
- are o vechime în specialitatea studiilor absolvite - minimum 4 ani;
- are experientă în domeniu(funcţii de conducere deţinute care au conexiuni cu funcţia de administrator public) - minimum 3 ani;
- are cunostinţe de operare pe calculator - nivel mediu;

- are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor,  excelentă comunicare orală şi scrisă, capacitate de observaţie, capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii,  subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, precum şi de gestionare eficientă a resurselor alocate, creativitate şi spirit de initiaţivă;
- are abilitati  de  negociere  şi mediere, capacitate de   convingere,  autocontrol, echilibru psihoemoţional, capacitate de a lua decizii.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii, din strada Laminoriştilor , nr.2 , în perioada 17-19.09.2012 şi constă în susţinerea a doua probe:
- proba scrisă în data de 17.09.2012 ora 10,00

- interviul şi prezentarea proiectului de management în data de 19.09.2012 ora 10,00. Proiectul de management va conţine o expunere de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităţilor de realizare a obiectivelor şi asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experienţe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condiţiilor de dezvoltare economico-socială, propuneri de imbunătăţire a tuturor factorilor implicaţi în transformarea,modernizarea si dezvoltarea urbanistică.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până  la data   06.09.2012  ora 14.00   şi vor cuprinde următoarele documente :
- cerere de înscriere la concurs;
- proiectul de management pe suport de hârtie şi pe suport magnetic;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri de formare sau specializări ;
- copia  carnetului muncă, conformă cu originalul, sau dupa caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
- curriculum vitae european;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni  anterior derulării  concursului , de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
- copiile se prezintă însoţite de documentele originale
Bibliografie:

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

cu modificarile si completările ulterioare

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor

de concesiune  de bunuri  proprietate publică, cu modificările şi completările

ulterioare

6. Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

7. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonanţarea  şi  plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autorităţile şi instituţiile publice

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la Serviciul Resurse Umane ,Salarizare , telefon 0254-368002/ int.117.

PRIMAR

Radu Ioan HANGA

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh