18
Sam, Mai
10 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIŢIE  Nr. 184 din 18.03.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(1), alin.(3) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

 

Articol unic:

- Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 24.03.2016. ora 13.oo.

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

 

 

ORDINE DE ZI :1.Raport privind activitatea SC COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII SA pentru anul 2015.

Prezintă: Conducerea societății  

2. Raport privind activitatea SC PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII SA pentru anul 2015.

Prezintă: Conducerea societății

3.Raport privind activitatea SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA pentru anul 2015.

Prezintă: Conducerea societății

4.Informare privind execuția bugetară aferentă lunii ianuarie 2016 a S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

Prezintă: Conducerea societății

5.Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii în anul 2015.

Prezintă: Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  

6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei,numărului de personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Câmpia turzii și ale serviciilor publice de interes local.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Resurse Umane Salarizare                                                                                                                                                                                                  - Comisiile nr. 1-5

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Public Poliție Locală                                                                                                                                                                                                  - Comisiile nr. 1-5

 

 

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 autorizaţii taxi care vor fi atribuite pentru transportul de persoane în regim de taxi; declanşarea procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi şi atribuirea autorizaţiilor taxi.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Public Poliție Locală                                                                                                                                                                                                  - Comisiile nr. 1-5

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare / autorizaţiei operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică pe raza municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Public Poliție Locală                                                                                                                                                                                                  - Comisiile nr. 1-5 

10.Proiect de hotărâre privind utilizării excedentului rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2015 pentru acoperirea golului temporar de casă pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii gestionate de Grădinița Lumea Prichindeilor, Grădinița Pinocchio și Școala Gimnazială Mihai Viteazul Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA             

- Direcția Economică                                                                                                                                                                                                   - Comisiile nr. 1-5 

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 și modificarea listei de investiții aferentă.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Direcția Economică                                                                                                                                                                                                   - Comisiile nr. 1-5 

12.Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii la Mohacs - Ungaria, în perioada 18 - 21 mai 2016.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Relații Publice                                                                                                                                                                                             - Comisiile nr. 1-5 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Public Local de Asistență Socială                                                                                                                                                                                              - Comisiile nr. 1-5 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a comisiei Sociale

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Public Local de Asistență Socială                                                                                                                                                                                              - Comisiile nr. 1-5 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției părinților pentru copiii care frecventează Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară în anul 2016.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Public Local de Asistență Socială                                                                                                                                                                                              - Comisiile nr. 1-5

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINȚĂ FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN CU NR.80/14.07.2015 în jud.Cluj,mun. Câmpia Turzii, str. Teilor nr.39 C.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism                                                                                                                                                                 - Comisiile nr. 1-5

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea ATRIBUIRII DE DENUMIRI UNOR STRĂZI din municipiul Câmpia Turzii, judeţul Cluj.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism                                                                                                                                                                 - Comisiile nr. 1-5 

18.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Juridic                                                                                                                                                                                                     - Comisiile nr. 1-5

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii precum și a Caietului de sarcini privind procedura de selecţie a rezidenţilor în vederea atribuirii dreptului de folosinţă asupra unor parcele situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Juridic                                                                                                                                                                                                             - Comisiile nr. 1-5 

20.Proiect de hotărâre privind auditul statutar la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Juridic                                                                                                                                                                                                             - Comisiile nr. 1-5

21.Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Câmpia Turzii, Asociația P.A.Z.I.A. și S.C. Formare Profesională a Adulților S.R.L. și înființarea asociației Grupul de Acțiune Locală Arieș    

Prezintă: Iniţiatori, - Consilieri locali : Uiorean Monica, Popescu Florin

- Serviciul Juridic                                                                                                                                                                                                                                             - Comisiile nr. 1-5

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr.147 din 19.11.2015 şi închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 10, situată pe str. Gh. Bariţiu nr. 40C.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA.

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5 

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere a păşunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5         

24.Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea municipiului Câmpia Turzii a imobilului teren înscris în CF nr.53923 Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5         

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Acordului de parteneriat nr.AD. 36558 din 04.03.2013.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5         

26.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în        CF nr.50447 Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 30.09.2016 a protocolului de colaborare cu Asociația Centrul de Ecarisaj Turda, Anexa nr.1 la HCL nr.13/2014 și a tarifelor aferente pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe teritoriul Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor din incinta fostei Centrale Termice nr.5, situată pe str. Aviatorilor.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5 

29.Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței de teren concesionată prin contractul de concesiune nr.3696 din 01.08.1996.  

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin reliziliere unilaterală a contractului de concesiune nr.8/909 din 08.08.2008.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5

31.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Vasile Goldiș, nr.6.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Parohiei Ortodoxe Câmpia Turzii IV, a terenului înscris în CF nr. 53610 Câmpia Turzii

Prezintă: Iniţiatori, - Consilieri locali :Giurgiu Ilie, Uiorean Monica, Deak Francisc,                                                                                           Csutak Ludovic, Rece Gheorghe,Tot Vasile, Gal Samoilă, Popescu Florin

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5

33.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/2005. 

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea valorii de inventar unor bunuri și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator, - Primar, Radu Ioan HANGA

- Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5

35.Diverse. 

 

 

 

PRIMAR, AVIZAT:

Radu Ioan HANGA SECRETAR,

Niculae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh