03
Dum, Mar
13 New Articles

Salina Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 salinaDorim să subliniem înainte de toate faptul că acest dialog mediatic trebuie privit dintr-o perspectivă strict instituţională, nicidecum personală. În viziunea noastră, scopul primordial al constatărilor făcute în cele ce urmează îl reprezintă rezolvarea unor deficienţe apărute în mecanismul de funcţionare al unor structuri instituţionale ce deservesc municipiul Turda. Plecând de la aceasta idee facem următoarele consideraţii :

1.Teoretic, este adevarat că performanţa unei administraţii se stabileşte prin analiza rezultatelor acesteia, însa în absenţa unor astfel de rezultate neprezentate (comunicate public), analiza se realizează prin raportarea activităţii externe a societăţii la normele legale care trebuie să o coordoneaze. Performanţa unei administraţii se defineşte şi prin respectarea principiului transparenţei, reglementat de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a instituţiilor publice, care impune prin art. 51 şi următoarele, o serie de acţiuni, măsuri menite să-i confere eficacitate. Până în prezent măsurile întreprinse de conducerea societăţii, cel puţin faţă de instituţiile publice ale municipiului Turda, s-au dovedit improprii sau au lipsit cu desăvârşire. Până şi obligaţia asumată personal prin art. 3, alin. 1, lit. e din contractul de mandat, de către membrii consiliului de administraţie a rămas în anonimat, caracterul acesta fiind subliniat în mod public de însuşi preşedintele consiliului de administraţie, domnul Robert Cojan. Relevăm faptul că elementele constatate de către noi se obiectivează fie în faptele publice ale conducerii, fie în norme legale neechivoce, neregăsindu-şi esenţa în pure aserţiuni.


2. Competenţele primarului nu se constituie din intervenţii tehnice nemijlocite  asupra unor obiective din aria adminsitrativ-teritorială pe care o gestionează, ci din  a elimina deficienţele mecansimului de remediere. Implicarea noastră în ceea ce priveşte rezolvarea problematicii bazinului de înot este dovedită de activitatea specialistului pus la dispoziţia dumneavoastră şi a constructorului, pentru a-şi exprima opinii tehnice menite să dea utilitate obiectivului. Amintim faptul că din momentul preluării unui bun în administrare, administratorului îi revin o serie de obligaţii independente de acţiunea proprietarului, astfel încât bunul să fie utilizat în conformitate cu scopul acestuia. În mod similar, precizăm că sub aspect temporal, dificultăţile de exploatare au intervenit după dobândirea de către societate a calităţii de administrator, iar rezolvarea acestora nu trebuia facută prin culpabilizarea factorilor de decizie din municipiu, ci într-o manieră profesionistă, după pretenţiile şi brandul societăţii. Menţionăm că prin HCL 23/31.01.2013 care a avut ca iniţiator viceprimarul municipiului Turda, a fost aprobat Regulamentul de funcţionare, întreţinere şi exploatare a imobilului Bazin de înot didactic. Rezultă fără putinţă de tagadă că societatea are delegat şi atributul de întreţinere ceea ce implică şi efectuarea eventualelor reparaţii, în absenţa oricărui concurs al proprietarului sau aplicarea prevederilor legale asupra constructorului obiectivului.

3. Amenajarea complexului balnear Potaissa Turda subzistă numai în responsabilitatea exclusivă a SC Turda Salina Durgau SA, societate care şi-a asumat-o prin semnarea unor contracte cu termene clare de execuţie. Momentele de instalare ale conducerilor reprezintă pure elemente temporale, care nu pot justifica nerespectarea unor clauze contractuale. Invocarea nerealizării recepţiei ca justificare pentru nefinalizarea obiectivului este fără îndoială o dovada de rea-credinţă şi facem această afirmaţie bazându-ne pe prevederile art. 4 din HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora, indiferent de sursa de finanţare, de forma de proprietate sau de destinaţie, recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari, care, în sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori. Textul este neechivoc şi sancţioneaza în mod evident lipsa acţiunii conducerii societăţii  care are calitatea de investitor.

4. Principiile pe care funcţioneaza societăţile comerciale al căror capital este deţinut de către o unitate administrativ-teritorială sunt structurate în OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi în Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. În măsura în care se poate cita măcar  un text care face referire la atribuţiile primarului în managementul unor astfel de societăţi comerciale avem rugămintea de a ni-l transmite şi face public. În caz contrar, avem solicitarea de a avea decenţa minimă în a va retrage afirmaţia că pe vremea fostei conduceri, aceste sume fuseseră lăsate Salinei, din dispoziţia dumneavoastră. Modul de repartizare al profitului societăţilor comerciale este prestabilit de OG  64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, primarul neputând influenţa procedural, administrativ sau tehnic situaţiile economico-financiare. Însăşi denumirea actului normativ este edificatoare, făcând referire la repartizarea profitului dinspre societăţi spre acţionar, neinstituind sub nici o formă obligativitatea acţionarului de a o restitui de îndată. O astfel de logică probabil a scapat legiutorului, însă acţionarul deţine pârghiile necesare pentru a majora capitalul social prin iniţierea unui proiect de hotărâre cu un astfel de obiect. Aşadar, măsura se putea lua în absenţa vreunei acţiuni directe sau indirecte a primarului, ţinand cont de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda şi de prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală. În cursul acestui an financiar societatea nu şi-a îndeplinit obligaţiile stipulate în art. 1, alin. 3 din OG 64/2001 potrivit căruia Prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul au obligaţia să vireze dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale." Ţinând cont de faptul că legea stabileşte în art. 1, alin.1 , lit. f minimul legal, considerăm că societatea a depăşit demult termenul legal de virare, nesocotind atât legea, cât şi statutul acţionarului. Reiterăm faptul că majorarea capitalului social al societăţilor comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar este în competenţa de aprobare a consiliului local, nicidecum a primarului. Sublinierea noastră survine pe fondul acuzelor aduse primarului, în sensul în care nemajorarea capitalului social al SC Turda Salina Durgău SA şi-ar găsi cauza în lipsa de initiaţivă a Primarului municipiului Turda.

5.Cu toate că am analizat subiectul plăţii dividendelor şi al rolului primarului în acest context, ne vedem nevoiţi să corectăm concluziile pe care le desprindeţi în sensul în care societatea a iniţiat de două ori propunerea de HCL pentru aprobarea repartizării profitului. Iniţiativa legislativă a societăţilor comerciale lipseşte cu desăvârşire în dreptul administrativ românesc după cum bine specifică art. 44, alin. 1 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor. În măsura în care există pretenţia unui dialog public, mediatic, am sugera ca pretenţia să fie susţinută cu un minimum de cunoştinţe, în tentativa de a decredibiliza autoritatea executivă a municipiului Turda, şi a argumenta astfel neputinţa conducerii SC Turda Salina Durgău SA.

6.Considerăm că trebuie rectificată afirmaţia ca v-am acuzat de lipsă de transparenţă, întrucât semantica nu se potriveşte nici contextului, nici raporturilor institutionale. Am constatat faptul că acţiunile societăţii nu se circumscriu prevederilor legale în vigoare, motiv care trebuie să fie suficient în schimbarea opticii societăţii şi faţă de instituţiile publice din municipiu şi faţă de cetăţenii acestuia. Referitor la transparenţa vechii conduceri, vă aducem aminte faptul că managerii societăţilor comerciale din municipiul Turda, inclusiv al Salinei Turda, au venit în plenul actualului Consiliu Local al Municipiului Turda, prezentând un raport tehnico-economic în adevăratul sens al cuvantului. Comparativ, actuala conducere a societăţii a făcut o simplă lectură a unor documente, recunoscând că acţiunea sa nu prezintă expresia unui raport în sensul prevederilor legale, prin intermediul presedintelui consiliului de administratie.

7. Raportul Curţii de Conturi a putut să constate eventualele nereguli ale mangementului de dinainte de a prelua dumnevoastră conducerea. Primarul municipiului Turda nu v-a împins în a prelua un dezastru aşa cum îl catalogaţi, ci în setea politică, răzbunătoare aţi călcat, indiferent de valoarea personală a fiecaruia, vechii membri ai consiliului de administraţie. Aşadar, aţi întreprins o acţiune cu discernământ şi de care nu ar trebui să fiţi mandri şi în acelaşi timp să vă plângeţi de ce aţi câştigat.

Aşa zisul regulament intern care condiţiona eliberarea documentelor consiliului de administraţie de acordul expres al membrilor săi vine într-o flagrantă contradicţie cu prevederile art. 3, alin. 1 lit. e din contractele de mandate pe care le-aţi semnat şi care are următorul conţinut: să depună la Consiliul Local Turda, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării sedinţei consiliului de administraţie, copii conforme cu originalul (ştampilate şi semnate de conducerea societăţii) de pe hotărârile adoptate şi procesele-verbale ale sedinţelor. Dacă regulamentul condiţionează subiectiv eliberarea documentelor, iar contractul de mandat obligă eliberarea în mod necondiţionat, considerăm de cuviinţă ca fiecare să ia act de cele expuse de noi să-şi formeze o părere cu privire la logica şi caracterul unitar al hotărârilor consiliului de administraţie al SC Turda Salina Durgău SA.

Preşedintele CA Robert Cojan în sedinţa Consiliului Local a prezentat dovada concretă a faptului că a solicitat conducerii executive prin adresa 2273/10.10.2013 (anexă) atât contractele de mandat, cât şi procesele verbale ale şedinţelor CA şi hotărârile adoptate pentru a îndeplini obligaţia de informare a acţionarului unic. Întrebarea firească este de ce CA a refuzat acest lucru şi nu a aprobat cererea conform regulamentului de care vă prevalaţi. (menţiune: adminstratorul  Simona Baciu era suspendat la aceasta dată)

Este de asemenea de luat în considerare şi modul în care reprezentantul municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Turda Salina Durgău SA, respectă prevederile art. 14, alin. 10 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda care instituie obligaţia ca persoanele desemnate să reprezinte Municipiul Turda în AGA să deţină pentru fiecare sedinţă un mandat special în baza căruia să poată vota. Cunoasteţi de altfel faptul că au fost emise hotărâri AGA cu încalcarea acestor prevederi, recidivându-se astfel  în nerespectarea principiului transparenţei.

În final, aşa cum aţi spus că respingeţi acţiunile ca nefondate, vă dăm răgazul de a mai cugeta la cele spuse, reiterându-vă faptul că vă sancţionează măsura faptelor şi argumentelor dumneavoastră, dar mai ales cetăţenii municipiului Turda.

Îmi menţin afirmaţia, în calitatea mea de reprezentant al cetăţenilor municipiului Turda, că nu sunt adeptul scandalurilor politice, dar nu pot fi de acord ca pe fondul unei majorităţi politice deţinute în Consiliul Local să poată fi luate măsuri ce nu pot face cinste, indiferent de context.

Aşteptăm ca membrii consiliului de administraţie să-şi respecte întocmai contractul de mandat, să-şi depuna hotărârile la consiliul local, iar managerul contractul de management.

Analiza regimului incompatibilităţilor, deşi s-a dorit a fi una complexă şi completă, nu surprinde ansamblul tuturor prevederilor legale care îi consfinţesc existenţa, modalităţile prin care se constată şi condiţiile în care pot fi aplicate sancţiuni. De aceea, în perspectivă, recomandăm acelora care fac astfel de analize publice să lectureze un act normativ în întregime, pentru a nu omite aspecte de o importanţă covârşitoare, de care depinde modificarea esenţiala a situaţiilor expuse.

Considerăm că putem colabora şi suntem obligaţi să o facem, dar cu condiţia respectării prevederilor legale în vigoare şi cu asumarea responsabilităţii fiecăruia pentru funcţia pe care o deţine.

 

Primar

Tudor ŞTEFĂNIE

 

document atasat

Pin It